ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ  ਜ    ਭਾਸ਼ਾ:

ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੈਤ ਮੂਲ

ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬੈਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਤ ਨਾਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ

ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬੈਤ, ਰਾਹ 1

ਅਲੀਸ਼ਬਾ >

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਬਰਾਨੀ

ਏਲਿਸਬਾਟ >

ਬਿਬਲੀਕਲ ਯੂਨਾਨੀ

ਇਲੀਸਬਤ >

ਬਿਬਲੀਕਲ ਲਾਤੀਨੀ

ਇਲੀਸਬਤ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਬੈਤ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬੈਤ, ਰਾਹ 2

ਅੰਨਾ + ਬੈਤ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬੈਤ, ਰਾਹ 3

ਬੈਥਨੀਆ >

ਬਿਬਲੀਕਲ ਯੂਨਾਨੀ

ਬੈਥਨੀਆ >

ਬਿਬਲੀਕਲ ਲਾਤੀਨੀ

ਬੈਥਨੀਆ >

ਬਿਬਲੀਕਲ

ਬੈਥਨੀਆ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਬੈਤ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬੈਤ, ਰਾਹ 4

ਮੈਰੀ + ਬੈਤ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬੈਤ, ਰਾਹ 5

ਜੋ + ਬੈਤ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਬੈਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੁੱਖ, ਰਾਹ 1

ਅਲੀਸ਼ਬਾ >

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਬਰਾਨੀ

 
 
ਏਲਿਸਬਾਟ >

ਬਿਬਲੀਕਲ ਯੂਨਾਨੀ

 
 
 
ਅਲੀਸਾਬਡ >

ਜਾਰਜੀਅਨ

 
 
 
 
ਏਲੀਸੋ >

ਜਾਰਜੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
ਇਲੀਸਬਤ >

ਬਿਬਲੀਕਲ ਲਾਤੀਨੀ

 
 
 
 
ਅਲਾਸੈਡ >

ਸਕਾਟਿਸ਼

 
 
 
 
ਈਲੀਸੈੱਡ >

ਮਾਂਕਸ

 
 
 
 
ਈਲਿਸ >

ਆਇਰਿਸ਼

 
 
 
 
 
ਈਲੀਸ਼ >

ਆਇਰਿਸ਼

 
 
 
 
ਐਲੀਈਸਬਾਟ >

ਇਸਤੋਨੀਅਨ

 
 
 
 
 
ਲੀਇਸ >

ਇਸਤੋਨੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲੀਸ਼ਾਾ >

ਇਸਤੋਨੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲਿਸੀ >

ਇਸਤੋਨੀਅਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲੀਇਸੂ >

ਇਸਤੋਨੀਅਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
ਐਲੀਸ਼ਾਬੈਟ >

ਆਈਸਲੈਂਡੀ

 
 
 
 
 
ਏਲਸਾ >

ਆਈਸਲੈਂਡੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
ਏਲਿਸਬਾਟ >

ਸਵੀਡਿਸ਼

 
 
 
 
 
Elise >

ਸਵੀਡਿਸ਼ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਐਲਾ >

ਸਵੀਡਿਸ਼ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਏਲਸਾ >

ਸਵੀਡਿਸ਼ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲਿਲੀ >

ਸਵੀਡਿਸ਼ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲੀਸ >

ਸਵੀਡਿਸ਼ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲੀਸਾ >

ਸਵੀਡਿਸ਼ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲਿਸਬਾਟ >

ਸਵੀਡਿਸ਼ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲੀਸੇ >

ਸਵੀਡਿਸ਼ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
ਏਲਿਸਬਾਟ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ

 
 
 
 
 
ਏਲੀ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
Elise >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਐਲਾ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲਿਲੀ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲੀਸ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲੀਸਾ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲਿਸਬਾਟ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲੀਸੇ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
Liss >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
ਏਲਿਸਬਾਟ >

ਡੈਨਿਸ਼

 
 
 
 
 
ਏਲੀ >

ਡੈਨਿਸ਼ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
Elise >

ਡੈਨਿਸ਼ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਐਲਾ >

ਡੈਨਿਸ਼ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲਿਲੀ >

ਡੈਨਿਸ਼ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲੀਸ >

ਡੈਨਿਸ਼ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲੀਸਾ >

ਡੈਨਿਸ਼ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲਿਸਬਾਟ >

ਡੈਨਿਸ਼ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲੀਸੇ >

ਡੈਨਿਸ਼ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲਿਸੀ >

ਡੈਨਿਸ਼ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
ਏਲਿਸਬਾਟ >

ਫਿਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ

 
 
 
 
 
ਏਲੀਯਾਸਾ >

ਫਿਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਏਲੀਸਾ >

ਫਿਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਐਲਾ >

ਫਿਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਏਲਸਾ >

ਫਿਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲੀਸ਼ਾਾ >

ਫਿਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲਿਸੀ >

ਫਿਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
ਏਲਿਸਬਾਟ >

ਸਪੇਨੀ

 
 
 
 
 
ਏਲੀ >

ਸਪੇਨੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
ਐਲੀਸਿਸ਼ਾਟਾ >

ਰੋਮਾਨੀਆਈ

 
 
 
 
ਏਲਿਸਬਾਟੀ >

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

 
 
 
 
 
ਏਲੀਸਾ >

ਪੁਰਤਗਾਲੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
ਅਲੀਜ਼ਾ >

ਪੁਰਤਗਾਲੀ (Brazilian)

 
 
 
 
ਇਲੀਸਬਤ >

ਫ੍ਰੈਂਚ

 
 
 
 
 
ਬਾਬੈਟ >

ਫ੍ਰੈਂਚ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਏਲੀਜ਼ >

ਫ੍ਰੈਂਚ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
Elise >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

 
 
 
 
 
ਲਿਲੀ >

ਫ੍ਰੈਂਚ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲੀਸੇ >

ਫ੍ਰੈਂਚ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
ਲੀਸੈੱਟ >

ਫ੍ਰੈਂਚ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
 
 
ਲੀਸੈੱਟ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

 
 
 
 
 
 
 
 
Lysette >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਦੁਰਲੱਭ)

 
 
 
 
ਇਲੀਸਬਤ >

ਜਰਮਨ

 
 
 
 
 
Bettina >

ਜਰਮਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਏਲੀਸਾ >

ਜਰਮਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
Elise >

ਜਰਮਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
Elli >

ਜਰਮਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਏਲਸਾ >

ਜਰਮਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਹੋਰ >

ਜਰਮਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਆਈਲਸਾ >

ਜਰਮਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਇਲਜ਼ਾ >

ਜਰਮਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਝੂਠ ਹੈ >

ਜਰਮਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲਾਈਜ਼ਾ >

ਜਰਮਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲਾਈਜ਼ >

ਜਰਮਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲਿਜ਼ਲ >

ਜਰਮਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲਿਜ਼ਲ >

ਜਰਮਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲਿਲੀ >

ਜਰਮਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲਿਲੀ >

ਹੰਗਰੀਆਈ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲਿਲੀ >

ਜਰਮਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲੀਸਾ >

ਜਰਮਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲੀਸਬੈਟ >

ਜਰਮਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਬੈਤ >

ਫ੍ਰੀਸੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਬੈਤ >

ਲਿਮਬਿਲਿਸ਼ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
ਬੈਗੇਜੀ >

ਲਿਮਬਿਲਿਸ਼ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਬੈਗੇਜੀ >

ਡਚ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
Elise >

ਡਚ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਏਲੀ >

ਡਚ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਏਲਸ >

ਡਚ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਹੋਰ >

ਡਚ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਏਲਸੇਜੇ >

ਡਚ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਇਲਜ਼ਾ >

ਡਚ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਝੂਠ ਹੈ >

ਡਚ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਲਾਈਜ਼ >

ਡਚ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲਾਈਜ਼ੈ >

ਡਚ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਲੀਸਾ >

ਡਚ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
Lys >

ਫ੍ਰੀਸੀਅਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
ਇਲੀਸਬਤ >

ਸਵੀਡਿਸ਼

 
 
 
 
 
Elise >

ਸਵੀਡਿਸ਼ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ),

 
 
 
 
 
ਏਲਸਾ >

ਸਵੀਡਿਸ਼ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ),

 
 
 
 
 
ਲਿਲੀ >

ਸਵੀਡਿਸ਼ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ),

 
 
 
 
 
ਲੀਸਾ >

ਸਵੀਡਿਸ਼ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ),

 
 
 
 
 
ਲੀਸੇ >

ਸਵੀਡਿਸ਼ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ),

 
 
 
 
ਇਲੀਸਬਤ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ

 
 
 
 
 
Elise >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ),

 
 
 
 
 
ਹੋਰ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲਿਲੀ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ),

 
 
 
 
 
ਲੀਸਾ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ),

 
 
 
 
 
ਲੀਸੇ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ),

 
 
 
 
ਇਲੀਸਬਤ >

ਡੈਨਿਸ਼

 
 
 
 
 
Elise >

ਡੈਨਿਸ਼ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ),

 
 
 
 
 
ਹੋਰ >

ਡੈਨਿਸ਼ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲਿਲੀ >

ਡੈਨਿਸ਼ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ),

 
 
 
 
 
ਲੀਸਾ >

ਡੈਨਿਸ਼ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ),

 
 
 
 
 
ਲੀਸੇ >

ਡੈਨਿਸ਼ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ),

 
 
 
 
ਇਲੀਸਬਤ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

 
 
 
 
 
ਏਲੀਸਾ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
ਏਲਿਸਾ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

 
 
 
 
ਇਲੀਸਬਤ >

ਬਿਬਲੀਕਲ

 
 
 
 
ਏਲੀਸ਼ਾਬਟਾ >

ਇਤਾਲਵੀ

 
 
 
 
 
ਏਲੀਸਾ >

ਇਤਾਲਵੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
ਏਲੀਸਾ >

ਸਪੇਨੀ

 
 
 
 
 
ਏਲਸਾ >

ਇਤਾਲਵੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲੀਸਾ >

ਇਤਾਲਵੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
 
 
ਇਲੀਸਬਤ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

 
 
 
 
 
ਬੈਸ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਬੈਸੀ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਬੈਤ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਬੈਥਨ >

ਵੈਲਸ਼ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਬੈਟਸੀ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਬੈਟ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਬੈਟੀ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਬੈਟੀ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
 
ਬੈਟੀਏ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

 
 
 
 
 
ਬਫ਼ੀ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਏਲੈਕਪੈਕਾ >

ਹਵਾਈan

 
 
 
 
 
ਅਲੀਜ਼ਾ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਐਲਾ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਏਲ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (Modern) (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਅਲੀ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਏਲੀ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਏਲਸਾ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਇਲੀਸਬਤ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਦੁਰਲੱਭ)

 
 
 
 
 
ਏਲਸੀ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਈਲਸ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਏਲੀਜ਼ਬੈਥ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਦੁਰਲੱਭ)

 
 
 
 
 
ਲਿਬਿੀ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲਿਬਬੀ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
Liddy >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲਿਲੀਅਨ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
 
ਲਿਲੀਅਸ >

ਸਕਾਟਿਸ਼

 
 
 
 
 
 
ਲਿਲੀਅਨ >

ਪੁਰਤਗਾਲੀ (Brazilian)

 
 
 
 
 
 
ਲੀਲਿਆਨਾ >

ਇਤਾਲਵੀ

 
 
 
 
 
 
 
ਲਇਨਾ >

ਇਤਾਲਵੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
ਲੀਲਿਆਨਾ >

ਸਪੇਨੀ

 
 
 
 
 
 
ਲੀਲਿਆਨਾ >

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

 
 
 
 
 
 
 
ਲਇਨਾ >

ਪੁਰਤਗਾਲੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
ਲੀਲਿਆਨਾ >

ਰੋਮਾਨੀਆਈ

 
 
 
 
 
 
 
ਲਇਨਾ >

ਰੋਮਾਨੀਆਈ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
ਲੀਲਿਆਨਾ >

ਪੋਲਿਸ਼

 
 
 
 
 
 
ਲਿਲੀਅਸ >

ਸਕਾਟਿਸ਼

 
 
 
 
 
ਲੀਲਬੀਟ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲਿਲੀਬੈਥ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲਿਲੀਅਨ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
 
ਲੁਲੀਆਨਾ >

ਹੰਗਰੀਆਈ

 
 
 
 
 
 
ਲੀਲਿਆਨਾ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

 
 
 
 
 
 
 
ਲਇਨਾ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
 
 
ਲੀਨਾ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

 
 
 
 
 
 
ਲਿਲੀਅਨ >

ਫ੍ਰੈਂਚ

 
 
 
 
 
 
 
ਲਿਲੀਅਨ >

ਫ੍ਰੈਂਚ (ਦੁਰਲੱਭ)

 
 
 
 
 
 
ਲੀਲਿਆ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
ਲੀਲਿਆਨਾ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (Modern)

 
 
 
 
 
 
ਲੀਲਿਆਸ >

ਸਕਾਟਿਸ਼

 
 
 
 
 
ਲੀਸਾ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
ਲੀਸੇਾ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

 
 
 
 
 
ਲੀਸੇ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲਿਜ਼ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲੀਜ਼ਾ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
ਲੀਜ਼ਬੈਥ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
Lizette >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲੀਜੀਜ਼ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
Lizzy >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਟੈਟਟੀ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (Archaic) (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
ਇਲੀਸਬਤ >

ਬਿਬਲੀਕਲ

 
 
 
 
ਏਲਪੈਪਟ >

ਸਕਾਟਿਸ਼

 
 
 
 
ਏਲੈਸੈਥ >

ਸਕਾਟਿਸ਼

 
 
 
 
Elžbieta >

ਲਿਥੁਆਨੀਅਨ

 
 
 
 
 
Elzė >

ਲਿਥੁਆਨੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
Erzsébet >

ਹੰਗਰੀਆਈ

 
 
 
 
 
ਬੋਜ਼ੇਸੀ >

ਹੰਗਰੀਆਈ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਇਰਜ਼ਸੀ >

ਹੰਗਰੀਆਈ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਲੀਜ਼ਾ >

ਹੰਗਰੀਆਈ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
ਜ਼ੋਸੋਕਾ >

ਹੰਗਰੀਆਈ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
ਇਜ਼ਾਬਲ >

ਮੱਧਕਾਲੀ ਓਕਸੀਅਨ

 
 
 
 
 
Isabell >

ਓਕਸੀਅਨ

 
 
 
 
 
ਇਜ਼ਾਬਲ >

ਸਪੇਨੀ

 
 
 
 
 
 
Isa >

ਸਪੇਨੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
ਇਜ਼ਾਬੇਲਾ >

ਸਪੇਨੀ

 
 
 
 
 
 
ਈਸਾਬੇਲਾ >

ਇਤਾਲਵੀ

 
 
 
 
 
 
 
Isa >

ਇਤਾਲਵੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
ਜ਼ੈਬਲ >

ਅਰਮੀਨੀਆਈ

 
 
 
 
 
ਇਜ਼ਾਬਲ >

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

 
 
 
 
 
 
ਬੇਲੀਨਹਾ >

ਪੁਰਤਗਾਲੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
 
ਇਜ਼ਾਬੇਲਾ >

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

 
 
 
 
 
 
ਇਜ਼ਾਬੇਲ >

ਪੁਰਤਗਾਲੀ (Brazilian)

 
 
 
 
 
ਇਜ਼ਾਬਲ >

ਫ੍ਰੈਂਚ

 
 
 
 
 
 
ਇਜ਼ਾਬਲ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

 
 
 
 
 
 
 
ਬੈਲੇ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
 
ਇਬਬ >

ਮੱਧਕਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
 
 
 
ਲਿਬਿੀ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ),

 
 
 
 
 
 
 
 
ਲਿਬਬੀ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ),

 
 
 
 
 
 
 
ਇਬਬੀ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
 
 
ਈਸਾਬੇਲਾ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

 
 
 
 
 
 
 
 
ਬੈਲਾ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
 
 
ਆਇਸੇਬੀਲਾ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਦੁਰਲੱਭ)

 
 
 
 
 
 
 
 
Issy >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
 
 
 
ਇਜ਼ਾਜ਼ੀ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਡਿਮਿਨਿਟੀਵਲ)

 
 
 
 
 
 
 
 
ਸੈਲੈਲਾ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਦੁਰਲੱਭ) (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
 
ਇਸਬਲ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਦੁਰਲੱਭ)

 
 
 
 
 
 
 
ਇਜ਼ਾਬੈਲੇ >

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (Modern)

 
 
 
 
 
 
ਇਜ਼ਾਬਲ >

ਜਰਮਨ

 
 
 
 
 
 
 
Isa >

ਜਰਮਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
 
ਈਸਾਬੇਲਾ >

ਜਰਮਨ

 
 
 
 
 
 
 
 
Isa >

ਜਰਮਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ),

 
 
 
 
 
 
ਇਜ਼ਾਬੇਲਾ >

ਰੋਮਾਨੀਆਈ

 
 
 
 
 
 
Isabell >

ਜਰਮਨ

 
 
 
 
 
 
ਈਸਾਬੇਲਾ >

ਸਵੀਡਿਸ਼

 
 
 
 
 
 
ਈਸਾਬੇਲਾ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ

 
 
 
 
 
 
ਈਸਾਬੇਲਾ >

ਡੈਨਿਸ਼

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isa >

ਡਚ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
 
 
ਈਸਾਬੇਲਾ >

ਰੋਮਾਨੀਆਈ

 
 
 
 
 
 
ਇਜ਼ਾਬੇਲ >

ਫ੍ਰੈਂਚ