ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ  ਜ    ਭਾਸ਼ਾ:

ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਉਪਨਾਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪ ਨਾਮ, ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਅਖੀਰਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਰੂਪ ਹਨ.

ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ

From Japanese (yama) meaning "mountain" and (saki) meaning "cape, peninsula".

ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਨਾਮ ਜਪਾਨੀ ਹੈ.
ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਲਈ ਸਰੋਤ ਯਾਮਾਮਾਕੀ: ਸਥਾਨ.

ਉਪਨਾਮ ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ

(Japanese Kanji)

ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਸਰਨੇਮ ਰੂਪਾਂ

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ. ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ!

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਉਪ ਨਾਂ:
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਉਪਨਾਮ ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਅਖੀਰਲਾ ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ

 

ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਮੂਲ

ਉਪਨਾਮ ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਪਨਾਮ ਦਾ ਮੂਲ ਯਾਮਾਮਾਕੀ

 

ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪ ਨਾਮ, ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਰੀਐਂਟ.

 

ਯਾਮਾਮਾਕੀ

ਤੁਸੀਂ ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ

 

ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਸਰਨੀਮ ਫੈਲਾਉਣਾ

ਅਖੀਰਲੇ ਨਾਮ ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਮ ਹੈ?

 

ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਟੈਸਟ.

 

ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਹੋਰ ਉਪਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਹੋਰ ਉਪਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਟੈਸਟ

 

ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਮਾਮਾਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ