ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ  ਜ    ਭਾਸ਼ਾ:

ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇੰਗਾ ਮੂਲ

ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਇੰਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਗਾ ਨਾਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ

ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਇੰਗਾ, ਰਾਹ 1

ਇੰਗ + Burg >

ਜਰਮਨਿਕ ਮਿਥੋਲੋਜੀਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਰਮਨਿਕ (ਤੱਤ)

ਇਗੇਗੁਰਗ >

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਰਮਨਿਕ (using ਤੱਤ)

ਇੰਗਾ >

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਰਮਨਿਕ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਇੰਗਾ, ਰਾਹ 2

ਇੰਗ + Björg >

ਜਰਮਨਿਕ ਮਿਥੋਲੋਜੀਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (ਤੱਤ)

ਇੰਜਿਬਜਰਗ >

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (using ਤੱਤ)

ਇੰਗਾ >

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਇੰਗਾ, ਰਾਹ 3

ਇੰਗ + Garðr >

ਜਰਮਨਿਕ ਮਿਥੋਲੋਜੀਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (ਤੱਤ)

ਇੰਜਿੰਗਰ >

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (using ਤੱਤ)

ਇੰਗਾ >

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਇੰਗਾ, ਰਾਹ 4

ਇੰਗ + Fríðr >

ਜਰਮਨਿਕ ਮਿਥੋਲੋਜੀਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (ਤੱਤ)

ਸ਼ੁਰੂਆਤ >

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (using ਤੱਤ)

ਇੰਗਾ >

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਇੰਗਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੁੱਖ, ਰਾਹ 1

ਇੰਗ + Burg >

ਜਰਮਨਿਕ ਮਿਥੋਲੋਜੀਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਰਮਨਿਕ (ਤੱਤ)

 
 
ਇਗੇਗੁਰਗ >

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਰਮਨਿਕ (using ਤੱਤ)

 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਰਮਨਿਕ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
ਇੰਜ >

ਜਰਮਨ

 
 
 
 
ਇੰਜ >

ਡਚ

 
 
 
 
ਇੰਕਾ >

ਜਰਮਨ

 
 
 
 
 
 
ਇਗੇਗੁਰਗ >

ਜਰਮਨ

ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਇੰਗਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੁੱਖ, ਰਾਹ 2

ਇੰਗ + Björg >

ਜਰਮਨਿਕ ਮਿਥੋਲੋਜੀਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (ਤੱਤ)

 
 
ਇੰਜਿਬਜਰਗ >

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (using ਤੱਤ)

 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਸਵੀਡਿਸ਼

 
 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਜਰਮਨ

 
 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਰੂਸੀ

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਡੈਨਿਸ਼

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਆਈਸਲੈਂਡੀ

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਲਾਤਵੀਅਨ

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਲਿਥੁਆਨੀਅਨ

 
 
 
 
ਇੰਜ >

ਡੈਨਿਸ਼

 
 
 
 
ਇੰਕਾ >

ਫ੍ਰੀਸੀਅਨ

 
 
 
 
ਇੰਕਾ >

ਫਿਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ

 
 
 
ਇੰਜਬਜੋਰਗ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ

 
 
 
ਇੰਜਬਜੋਰਗ >

ਡੈਨਿਸ਼

 
 
 
ਇੰਜਬੋਰੋਗ >

ਸਵੀਡਿਸ਼

 
 
 
ਇੰਜਬੋਰੋਗ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ

 
 
 
ਇੰਜਬੋਰੋਗ >

ਡੈਨਿਸ਼

 
 
 
ਇੰਜਿਬਜਰਗ >

ਆਈਸਲੈਂਡੀ

ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਇੰਗਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੁੱਖ, ਰਾਹ 3

ਇੰਗ + Garðr >

ਜਰਮਨਿਕ ਮਿਥੋਲੋਜੀਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (ਤੱਤ)

 
 
ਇੰਜਿੰਗਰ >

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (using ਤੱਤ)

 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਸਵੀਡਿਸ਼

 
 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਜਰਮਨ

 
 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਰੂਸੀ

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਡੈਨਿਸ਼

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਆਈਸਲੈਂਡੀ

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਲਾਤਵੀਅਨ

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਲਿਥੁਆਨੀਅਨ

 
 
 
 
ਇੰਜ >

ਡੈਨਿਸ਼

 
 
 
 
ਇੰਕਾ >

ਫ੍ਰੀਸੀਅਨ

 
 
 
 
ਇੰਕਾ >

ਫਿਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ

 
 
 
ਇੰਜਗਰਾਡ >

ਸਵੀਡਿਸ਼

 
 
 
ਇੰਜਗੇਡਰ >

ਸਵੀਡਿਸ਼

 
 
 
 
ਇੰਗਰ >

ਸਵੀਡਿਸ਼

 
 
 
ਇੰਜਗੇਡਰ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ

 
 
 
 
ਇੰਗਰ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ

 
 
 
ਇੰਜਗੇਡਰ >

ਡੈਨਿਸ਼

 
 
 
 
ਇੰਗਰ >

ਡੈਨਿਸ਼

ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਇੰਗਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੁੱਖ, ਰਾਹ 4

ਇੰਗ + Fríðr >

ਜਰਮਨਿਕ ਮਿਥੋਲੋਜੀਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (ਤੱਤ)

 
 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ >

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (using ਤੱਤ)

 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ (ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ)

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਸਵੀਡਿਸ਼

 
 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਜਰਮਨ

 
 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਰੂਸੀ

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਡੈਨਿਸ਼

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਆਈਸਲੈਂਡੀ

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਲਾਤਵੀਅਨ

 
 
 
 
ਇੰਗਾ >

ਲਿਥੁਆਨੀਅਨ

 
 
 
 
ਇੰਜ >

ਡੈਨਿਸ਼

 
 
 
 
ਇੰਕਾ >

ਫ੍ਰੀਸੀਅਨ

 
 
 
 
ਇੰਕਾ >

ਫਿਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ

 
 
 
Ingrid >

ਸਵੀਡਿਸ਼

 
 
 
 
ਇੰਗਰ >

ਸਵੀਡਿਸ਼

 
 
 
 
Ingrid >

ਜਰਮਨ

 
 
 
 
ਇਨਕਰਈ >

ਫਿਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ

 
 
 
Ingrid >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ

 
 
 
 
ਇੰਗਰ >

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ

 
 
 
Ingrid >

ਡੈਨਿਸ਼

 
 
 
 
ਇੰਗਰ >

ਡੈਨਿਸ਼

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ. ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ!

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਉਪ ਨਾਂ:
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਇੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ

ਇੰਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਕੀ ਇੰਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਨਾਮ ਇੰਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ

 

ਇੰਗਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ

ਨਾਮ ਇੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਇੰਗਾ

 

ਇੰਗਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਇੰਗਾ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਨਰ ਰੂਪ ਹਨ.

 

ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਾ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਇੰਗਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.

 

ਇੰਗਾ

ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? ਇੰਗਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਇੰਗਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ

 

ਇੰਗਾ ਉਪਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਇੰਗਾ ਉਪਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਟੈਸਟ

 

ਇੰਗਾ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਹੋਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗਾ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਟੈਸਟ.

 

ਇੰਗਾ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਪਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਇੰਗਾ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਪਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ